امانت نامه

برای دریافت “امانت نامه” رجوع به سایت خانقاه و کسب اجازه از حضرت پیر مکرم ضروری است.

ناله های شبانه

با کسب اجازه و تشکر از حضور پیر مکرم طریقت اویسی شاه مقصودی برای نشر کتاب “ناله های شبانه” در سایت خود جهت مطالعه علاقمندان