امانت نامه

برای دریافت “امانت نامه” رجوع به سایت خانقاه و کسب اجازه از حضرت پیر مکرم ضروری است.