شِکر شُکر

شکرنعمتی بدرگاه ولینعمت بمناسبت فرارسیدن به آستانه 77 سالگی